Welcome to Trang vang Viet Nam

Quyết định Ban hinh kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021 - 2025

Tải file tài liệu tại đây: Download

Tin tức khác